Santjaumeros de fa cent anys

L’any 1916 hi ha comptabilitzats a Sant Jaume d’Enveja 680 homes i 658 dones. Des del cens de 1817 ha hagut un augment de població espectacular: s’ha passat de 256 habitants a  1.338, multiplicant per cinc la població. L’inici de la producció de l’arròs, a partir de 1860, té molt a veure amb esta revolució demogràfica.  Les obres del canal, la construcció dels primers tubos i desaigües, les roturacions i dessecacions de terres, i els  treballs propis de la collita  atreuen molta mà d’obra en una època en què encara no hi ha maquinària.  A més, la gent que baixa a la ribera troba certes facilitats per instal·lar-se a l’Enveja: només cal aconseguir un trosset de terra i fer-se una barraca.

Per una descripció de finals del segle XIX, coneixem que a l’Enveja la població es repartia en 96 cases i 136 barraques. En canvi, al cens de 1917 ja observem una millora de la situació: es comptabilitzen 216 cases i només queden 73 barraques habitades. D’altra banda, sabem que ja s’ha abandonat l’església que, segons algunes descripcions, s’albergava en una barraca gran al centre de la població. Ara ja està ubicada en un edifici d’obra i ja es disposa d’un vicari fixe. Amb tot, el cronista de l’època, F. Miralles, ens explica que es tracta d’un edifici petit, d’una sola nau, sense gaires ornaments i només es pot destacar un altar daurat. A més, la construcció presenta greus problemes d’humitat. Segons ell, la pintura no es pot sostenir a les parets i l’interior s’assembla més aviat a una cisterna amb totes les parets descarnades.

Les cases particulars també tenen molta humitat. Els arrossars arriben a les mateixes parets dels habitatges. Sembla que no es respecten les disposicions del coto arrosser que fixen una distància mínima entre el centre urbà i els arrossars. És fàcil d’entendre que passe això quan resulta que moltes cases i barraques estan disseminades sense cap ordre per un ample espai d’uns quants quilòmetres quadrats. No hi ha criteris urbanístics sinó que cadascú edifica on aconsegueix un trosset de terra.

A prop del riu hi ha els horts. Allí es fan les verdures, fruites i llegums. Moltes cases disposen d’animals de treball –cavall, egua, matxo o ruc-. Sembla que la màxima aspiració dels pagesos d’aquell moment és tindre un animal propi, que els face de cotxe, tractor i camió alhora. Hi ha alguns textos, literaris o no, que mos parlen, amb certa condescendència i ironia, de la importància desmesurada, que, al seu entendre, dona la gent del poble al naixement d’un poltre o una egua. També els costa entendre el drama que suposa per a una família la pèrdua d’un animal de treball.  Alhora hem d’assenyalar que al poble hi ha algunes vaques, bastants tossinos i moltes gallines. Arròs, pa, ous, llet, pataques, cols, llegums, juntament amb les aus de caça i el peix, xapadillos sobretot,  ajuden a completar l’alimentació de la gent.

En una primera època, les comunicacions dins del terme eren molt bàsiques. Els camins discorrien pels antics lligallos: el de Balada, que enllaçava amb el del Pas i amb el que baixava a l’Enveja per la vora del riu; el que anava a les salines del Cabiscol i que després travessava el Rec Vell fins arribar a les salines de Calent; el de la Pallerasa, que anava als Montells i es bifurcava, probablement, cap a les salines de Bordís, i també una sendera que, per la vora del riu, anava cap a Buda. No coneixem gaires camins més d’aquell període anterior al canal, potser el camí de la Torrassa i el d’Abària. Tot este sistema es va revolucionar amb l’arribada de l’arròs. Quan es va iniciar la transformació dels erms en arrossars, no només es va haver de construir ràpidament una xarxa de sèquies, tubos i desaigües, també es va haver de fer tot un entramat de camins per poder accedir a les finques, la majoria traçats pels marges de les grans sèquies i desaigües. En pocs anys es va disposar d’una espesa xarxa de comunicacions que va transformar el terme.

En canvi, les comunicacions amb l’exterior no van canviar gaire. Per terra es continuava comptant amb el camí de Balada, que pujava fins Amposta, però que en època de pluges presentava moltes dificultats, i poca cosa més. L’altra via de comunicació era el riu. Este any del que parlem, 1916, ja havia entrat en servei el vapor Anita, que substituïa al Ciutat de Tortosa després de més de trenta anys de servei. Feia parada a Jesús i Maria, la Cava i Sant Jaume, i va suposar una millora important en aquelles precàries comunicacions. Sortia cap a Tortosa a les sis del matí i tornava a la tarda.

Malgrat que sembla que hi ha una escola amb una mestra, el cens de 1916 mos indica que la majoria de la població no sap llegir ni escriure. Els que en saben són quasi sempre els que pertanyen a les famílies més benestants o que tenen oficis una mica més especialitzats: carabiners, comerciants, etc. Una altra qüestió que mos crida l’atenció és que al cens de 1916 és molt escassa la gent de més de seixanta anys. Sant Jaume és un poble de gent jove -malgrat l’elevada mortalitat infantil- perquè l’esperança de vida és curta. Això, segurament, està relacionat amb els efectes secundaris del paludisme dels que ja n’hem parlat en un altre article i també amb la manca d’atenció sanitària. Segons memòria oral, sembla que en este moment Sant Jaume encara no disposava de metge propi i que es repartien l’assistència entre el doctor Francesc Segura, metge de la Cava, que atenia als pacients de Sant Jaume, i el metge Joan Bonet, de Jesús i Maria, que atenia als dels Montells. Realitzaven les visites en uns dies fixes de la setmana. Poc després, arribaria el doctor Canísio que s’instal·laria definitivament al poble i realitzaria una gran tasca. Desconeixem si entremig va haver algun altre metge.

L’estructura social bàsica de Sant Jaume es dividia en tres segments: els propietaris, els llauradors i els jornalers. Entenem per propietaris aquells que tenen molta terra o són administradors d’alguna finca gran. Al cens de 1916 només apareixen vuit famílies. Els llauradors són aquells que treballen la seua pròpia terra i que poden viure d’això encara que ocasionalment facen algun treball llogats per altres persones. Disposen de carro, matxo i eines. Al cens  es comptabilitzen trenta-una famílies. Finalment, hi ha els jornalers, que són la immensa majoria de la població. Són aquells que no tenen terra suficient per mantenir la seua família i han d’anar a treballar llogats. De tota manera, cal pensar que entre llauradors i jornalers hi devia haver moltes situacions intermèdies.

Una altra qüestió que crida l’atenció és l’absència d’oficis dedicats als serveis: només hi consta un capellà, un comerciant, un carnisser, un panader i dos barbers –les dones es tallaven el cabell a casa entre elles i gairebé totes el portaven llarg i recollit en una monya-. Altres oficis que hi apareixen són quatre paletes, quatre criades, alguns mossos, una planxadora, un fuster, un ferrer, un esterer-cordeller-, un daurador  i un carreter. A banda, hem de comptabilitzar tres carabiners i quatre guardes. Gairebé no es menciona res més. Un nivell de serveis tan baix no és creïble, per humil que sigue una col·lectivitat. No podem acceptar que en una població de 1.300 habitants només hi hagi una botiga o no hi consten propietaris de tavernes o cafès, per exemple. Se mos acudeixen dues possibilitats: o esta part del cens no està prou ben feta o la gent amagava algunes de les seues activitats per qüestions fiscals o legals.

En qualsevol cas, es dibuixa un panorama de molta precarietat i un abandonament absolut per part de l’Administració, que ni  tan sols es preocupa d’un elemental ordenament de l’espai urbà. Estes circumstàncies mos  han de fer més conscients de les extraordinàries penalitats que van passar els nostres avantpassats en un Delta insalubre i molt dur. Les noves generacions no han d’oblidar mai que la seua vida actual s’assenta sobre molt de sofriment.

Centrant-nos en el cens de Sant Jaume de 1916, hem fet una primera anàlisi de les dues famílies més esteses del poble: els Fumadó i els Porres; totes dues molt antigues. Els orígens dels Fumadó els hem buscar en les famílies morisques catalanes de la riba de l’Ebre que van poder evitar l’expulsió de 1610; els Porres els trobem ja per la zona al segle XV, quan un Francí Porres queda registrat a un cens d’Amposta de 1497. Volíem també estudiar les altres gran famílies de Sant Jaume- Masià, Arques, Bertomeu, Beltri, Casanova, Gisbert, Llambrich, Navarro i Rullo-, però, de moment, hem hagut de renunciar per manca de temps. Procurarem fer-ho més endavant.

Finalment, us posem una transcripció completa del cens de Sant Jaume d’Enveja de 1916, però us advertim que, malauradament,  quan es va elaborar no es va ordenar alfabèticament, la qual cosa farà que us coste una mica trobar els vostres avantpassats, però si persistiu segur que els localitzareu. També us avisem que observareu que hi ha alguns cognoms entre parèntesi o fins i tot algun buit, això indica que, per problemes de lectura, no estem segurs del tot de la seua grafia.

Nota: este article está dedicat a Josep Fumadó Llorach, amb qui he recorregut en diverses ocasions el terme de Sant Jaume d’Enveja coneixent camins, desaigües, finques i masies.

ELS FUMADÓ:

En el cens de 1817 de l’Enveja –article “Santjaumeros de fa 200 anys” d’este blog- ja vam veure que sortien dues famílies amb este cognom:

La de Josep Fumadó, jornaler de 24 anys, que estava casat amb Bonaventura Pla, també de 24 anys. Tenien en aquell moment dos fills: Maria (4 anys) i Josefa (3 mesos).

La de Pedro Fumadó, jornaler de 46 anys, casat amb Antonia Gisbert, de 47 anys. Tenien quatre fills: Francisco (19), Mariano (13), Josep (10) i Antònia (24).

Quaranta-quatre anys després, en un document que signen la major part dels homes del poble, l’any 1861, coincidint amb l’arribada del canal i l’inici de l’arròs al marge dret del Delta, ens apareix ja un bon grapat de Fumadós, entre ells un José Fumadó Gisbert i un Salvador Fumadó Gisbert i fins i tot un Francisco Fumadó, que ben bé podrien ser fills de Pedro Fumadó i Antònia Gisbert. A més apareix Vicente Fumadó Arques, Salvador Fumadó Tomás i Vicente Fumadó. Tot indica que la nissaga té empenta i creix amb solidesa. Però res indica el que ens trobarem l’any 1916. L’expansió de la família durant estos cent anys és veritablement espectacular. Anem a veure-ho. Ho organitzarem en tres grups:

 1. Famílies en les que el pare té com a primer cognom Fumadó.
 2. Famílies en les que la mare té com a primer cognom Fumadó.
 3. Famílies amb pare o mare de segons cognom Fumadó.

1. Famílies  amb el pare amb el primer cognom Fumadó al cens de 1916

Fumadó Beltri, José (4)

Té 63 anys i és jornaler. Està casat amb Maria Bayo Fornós, de 40 anys, i tenen una filla, Maria, de 22 anys, i un xiquet de 7 anys, que es diu José. 

Fumadó Bertomeu, Joaquin (4)

Té 34 anys, és jornaler i viu amb la seua família en una barraca. La seua dona és Cinta Porres Porres, de 30 anys. Tenen un xiquet de 8 anys, que es diu José, i una una xiqueta, que es diu Cinta.

Fumadó Bertomeu, José (9)

Germà de l’anterior, té 42 anys, és jornaler i viu amb la seua nombrosa família en una barraca. La seua dona és Dionisia Queral Arques, de 38 anys. Tenen set fills: Josefa(17), Francisco(16), Dionisia(15), Cinta(12), Teresa(9), José(7) i Salvador (5).

Fumadó Bertomeu, Francisco (8)

Germà de l’anterior, té 45 anys, és jornaler i està casat amb Consuelo Calda Arques, de 44 anys. Tenen sis fills: Francisco (20), José (19), Consuelo (16), Juan (12), Salvador (9) i Ramón (5).

Fumadó Caballé, Juan (1)

Té 37 anys i viu sol. És cordeller. Fa cabaços, estores, cordes, etc.

Fumadó Cases, Juan (5)

Té 48 anys, és jornaler i està casat amb Rosa Bertomeu Fabra, de 42 anys. Tenen tres fills: Juan (12), Rosa (8) i Salvador (4).

Fumadó Fornós, Federico (4)

Té 31 anys, és jornaler i està casat amb Josefa Rullo Llambrich, de 29 anys. Tenen dos fills: Sebastian (9) i Josefa (4).

Fumadó Aguiló, Enrique (5)

Té 35 anys, és jornaler i està casat amb Teresa Llorach Fumadó, de 33 anys. Tenen tres fills: José (7), Juan (3) i Teresa (1).

Fumadó Magriñá, José (5)

Té 60 anys, és jornaler i s’ha quedat vidu. La seua dona era de cognom Porres i, probablement, es deia Teresa o Asunción. Tenien quatre fills: Francisco (24), Teresa (17), Asunción (16) i José (14).

Fumadó Pagá, José (3)

Té 30 anys, és jornaler i està casat amb Cinta Casanova Masià, de 28 anys. Tenen una filla, que es diu Cinta (5).

Fumadó Perpinyà, Rafael (5)

Té 40 anys, és jornaler i està casat amb Josefa Casanova Perpiñá, de 35 anys. Tenen tres fills: Josefa (11), Rafael (9) i Francisco (1).

Fumadó Porres, José (7)

Té 40 anys, és jornaler i està casat amb Rosa Gisbert Beltri, de 45 anys. Tenen cinc fills: Teresa (13), José (11), Pilar (9), Juan (8) i Modesto (6).

Fumadó (Royo/ Ruyo), Santiago (2)

Té 37 anys, és jornaler. Viu amb la seua germana, Josefa, de 35 anys.

Fumadó Rullo, José (4)

Té 28 anys, és jornaler i viu amb la seua família en una barraca. Està casat amb Josefa Balagué Beltri, de 26 anys. Tenen dos fills: José (4) i Josefa (3).

Fumadó Sanz, Salvador (7)

Té 34 anys, és propietari i està casat amb Josefa Grau (Seri), de 30 anys. La mare de l’home, Cinta Sanz Fumadó, de 70 anys, viu amb ells. Tenen quatre fills: Rosa ( 11), Salvador (9), José (5) i Manuel (2).

Fumadó Sanz, José (7)

Té 44 anys, és llaurador i està casat amb Francisca Forcadell Duatis, de 40 anys. Tenen cinc fills: José (22), Josefa (19), Encarnación (15), Cinta (13) i Francisco (10).

Fumadó Arques, Salvador (5)

El seu pare, que no sabem com es deia, ha mort. Ara viuen en una barraca amb sa mare, Carmen Arques Royo, de 50 anys. Ells són cinc germans: Salvador (17), Elvira (21), Josefa (17) i Sebastiàn (14).

Fumadó Bonet, (Daniel) (4)

El seu pare, un Fumadó, ha mort i la seua mare, Maria Bonet Tomás, de 57 anys, s’ha tornat a casar amb Juan Colome Albacar, de 68 anys. Ella té dos fills: Daniel (14) i Cinta (11).

2. Famílies mare amb el primer cognom Fumadó al cens de 1916

Fumadó Callau, Josefa (11)

Té 40 anys i està casada amb Juan Porres Sanz, de 38 anys i jornaler. Té nou fills: Juan (21), Salvador (19), Sebastián (17), Josefa (15), Cinta (13), Joaquín (10), Francisca (8), José (5) i Ramón (2).

Fumadó Bonet, Cinta (4)

Té només 22 anys i està casada amb José Subirats Moreso, de 29 anys i jornaler. Va tenir la seua primera filla als quinze anys. Tenen dos filles: Maria (7) i Cinta (2).

Fumadó Beltri, Maria (3)

Té 44 anys i està casada amb Salvador Casanova Porres, de 46 anys i jornaler. Tenen una filla que es diu María (18).

Fumadó Bertomeu, Rosa (5) 

Té 42 anys i està casada amb Vicente Panisello Porres, de 45 anys i llaurador. Tenen tres fills: Sebastián (12), José (9) i Elvira (5).

Fumadó Casanova, Maria (4)

Té 24 anys i està casada amb Agustín Masià Zaragoza, de 26 anys i jornaler. Tenen dos filles: Agustina (6) i Dolores (6 mesos).

Fumadó Beltri, Francisca (5)

Té 28 anys i està casada amb Agustín Vila Casanova, de 28 anys i jornaler. Tenen tres fills: Francisca (10), Josefa (8) i Arturo (1).

Fumadó Bertomeu, Josefa (6)

Té 35 anys i està casada amb Sebastián Llambrich Solá, de 37 anys i llaurador. Tenen quatre fills: Sebastián (9), Josefa (7), José (2) i Rosa (3 mesos).

Fumadó Bonet, Manuela (6)

Té 28 anys i està casada amb Juan Rullo Monllau, de 40 anys i jornaler. Tenen tres fills: Cinta (10), Juan (7) i Manuela (6). També tenen un jove acollit, que es diu Sebastián Ramón Puig, de 23 anys.

Fumadó Bertomeu, Genoveva (2)

Té 22 anys i està casada amb Vicente Ribalta Ortiz, de 29 anys i jornaler. Encara no tenen fills.

Fumadó Bertomeu, Cinta (8)

Té 37 anys i està casada amb José Panisello Albacar, de 39 anys. Tenen cinc fills: Cinta (13), Francisca (13), Manuel (9), Josefa (8) i José (5). A més, viu amb ells una criada, Cinta Bertomeu Pino, de 62 anys.

Fumadó Brull, Teresa (2)

Té 19 anys i està casada amb Salvador Sorribes Turón, de 22 anys i jornaler. Encara no tenen fills.

Fumadó Beltri, Francisca (4)

Té 64 anys i està casada amb Francisco Llorat Tomás, de 77 anys. Viuen en una barraca. Tenen dos fills que viuen amb ells: Juan (19) i Salvador (18).

Fumadó Magriñá, Teresa (5)

Té 36 anys i està casada amb Vicente Callau Cabanes, de 37 anys i jornaler. Viuen en una barraca. Tenen tres fills: el primer dels quals, José (18), el van tenir molts joves. Els altres dos fills són Juan (15) i Manuela (11).

Fumadó Arques, Carmen (4)

Té 23 anys i està casada amb José Fornós Tomás, de 26 anys i jornaler. Viuen en una barraca. Tenen dos fills: José (4) i Palmira (1).

Fumadó Callau, Francisca (6)

Té 37 anys i està casada amb Salvador Masdeu Queral, de 32 anys i jornaler. Viuen en una barraca. Tenen quatre fills: Salvador (10), José (8), Eugenio (5) i Sebastián (1).

Fumadó Arques, Cinta (6)

Té 27 anys i està casada amb Juan Balagué Beltri, de 30 anys i jornaler. Viuen en una barraca. Tenen quatre fills: Cinta (6), Juan (5), José (3) i Adelaida (3 mesos).

3. Famílies pare o mare amb segon cognom Fumadó al cens de 1916

Fornós Fumadó, Salvador

Casanova Fumadó, Francisca

Queral Fumadó, Josefa

Queral Fumadó, Francisco

Gisbert Fumadó, Manuel

Panisello Fumadó, Rosa

Masià Panisello, Gaspar

Casanova Fumadó, Sebastian

Rullo Fumadó, José

Gisbert Fumadó, Manuela

Callau Fumadó, Josefa

Sales Fumadó, Ramon

ELS PORRES:

Al cens de 1817 ja apareixien dues famílies Porres:

Gerònimo Porres, jornaler de 34 anys i casat amb Magdalena Sech, també de 34 anys. Tenia cinc fills: Gerónimo (12), Francisco (10), Ignacio (6), Vicente (4) i Tomasa (2). A més, vivia amb ells la seua mare, Josefa Ballester, de 66 anys.

Sebastián Porres, jornaler de 38 anys i casat amb Maria Garcia, de 36 anys. Tenen deu fills: Sebastián (18), Francisca (16), Salvador (14), Rosa (12), Lorenza (7), Eduardo (6), Sebastiana (3), Maria (3), Ramón (3) !!!

Anys després, a la relació de 1861, també mos apareixen molts Porres:

Pedro Porres Garcia

Ignacio Porres

Pedro Porres Casanova

Juan Porres Sech

Eduardo Porres

Vicente Porres Panisello

Ramon Porres

Jerónimo Porres Almo

Vicente Porres

Pedro Porres Sánchez

José Porres Almo.

Ara anem a veure com està l’extensió de la família a l’any 1916:

 1. Famílies pare amb primer cognom Porres:

Porres Sanz, Juan (11)

Té 38 anys, es jornaler i està casat amb Josefa Fumadó Callau, de 40 anys. Tenen nou fills: Juan (21), Salvador (19), Sebastián (17), Josefa (15), Cinta ( 13), Joaquin (10), Francisca ( 8), José (5) i Ramón (2). 

Porres Fumadó, José (3)

Té 55 anys, és jornaler i està casat amb Rosario Arques Casanova, de 51 anys. Tenen una filla, que es diu Francisca (2).

Porres Casanova, José (3)

Té 37 anys, és jornaler i està casat amb Luisa Tomás Masiá, de 37 anys. Tenen una filla, que es diu Luisa (13).

Porres Prats, José (5)

Té 30 anys, és jornaler i està casat amb Cinta Zaragoza Vicente, de 26 anys. Tenen tres fills: Cinta (4), Juan (4) i José (3).

Porres Arques, Jerónimo (2)

Té 30 anys, és jornaler i està casat amb Rosa Panisello Fumadó, de 19 anys. No tenen fills.

Porres Queral, Salvador (3)

Té 59 anys, és llaurador i està casat amb Cinta Porres Panisello, de 58 anys. Tenen una filla, que es diu Nieves (23).

Porres Solá, José (5)

Té 35 anys, és jornaler i està casat amb Cinta Hernández Bertomeu, de 33 anys. Tenen tres fills: Sebastián (11), José (6) i Dolores (3).

Porres Queralt, Ignación (8) 

Té 56 anys, és guarda i està casat amb Cinta Valldepérez Dragó, de 49 anys. Tenen sis fills: Cinta (25), Miguela (20), Carmen (19), Ignación (18), Juan (11) i Trinidad (15).

Porres (Tomás), Sebastián (1)

Té 50 anys, és agrimensor i viu sol. Sap llegir i escriure.

Porres Solá, Blas (6)

Té 38 anys, és jornaler i està casat amb Teresa Bayo Queral, de 33 anys. Viuen en una barraca. Tenen quatre fills: Blas (13), Josefa (10), José (7), Francisco (3).

Porres Rullo, Francisco (6)

Té 30 anys, és jornaler i està casat amb Dolores Fornós Tomás, de 28 anys. Viuen en una barraca. Tenen quatre fills: Francisco (8), Teresa (7), Francisca (5) i Montserrat ( 4 mesos). 

Porres Sanz, Sebastián (7)

Té 39 anys, és llaurador i està casat amb Cinta Casanova Duatis, de 36 anys. Viuen en una barraca. Tenen cinc fills: Sebastiàn (13), Cinta (9), Antonio (7), Salvador (5) i Manuel (5). 

2. Famílies mare amb primer cognom Porres:

Porres Prats, Cinta (5)

Té 36 anys i està casada amb José Rullo Llambrich, de 57 anys i jornaler. Tenen tres fills: Luisa (15), José (11) i Isabel (6).

Porres Callau, Manuela (2)

Té 30 anys i viu amb sa mare, Cinta Callau Curto, viuda de 55 anys. 

Porres Caballé, Rosa (4)

Té 35 anys i està casada amb Lorenzo Beltri Sabaté, de 30 anys i jornaler. Tenen dos fills: Lorenzo (7) i Guillermo (4).

Porres Masdeu, Teresa (4)

Té 60 anys i està casada amb Juan Arques Masdeu, de 62 anys i jornaler. Tenen dos fills: Víctor (23) i Juan (22).

Porres Prats, Rosa (2)

Té 26 anys i està casada amb Juan Masiá Zaragoza, de 30 anys i jornaler. No tenen fills.

Porres Albacar, Josefa (5)

Té 58 anys i està casada amb Zoilo Zaragoza Panisello, de 59 anys i llaurador. Tenen tres fills: Cinta (22), Sebastián i Francisco.

Porres Chavarria, Teresa (5) 

Té 65 anys i es viuda d’un Albacar. Té quatre fills: José (24), Cinta (22), Pedro (21) i Asunción (19).

Porres Porres, Josefa (3)

Té 22 anys i està casada amb Domingo Freixes Tomás, de 28 anys. És barber. Tenen una filla, Josefa, de 4 mesos.

Porres Panisello, Cinta (3)

Té 58 anys i està casada amb Salvador Porres Queral, de 59 anys i llaurador. Tenen una filla, Nieves (23).

Porres Sales, Sofia (4) 

Té 37 anys i està casada amb José Gilabert Tomás, de 45 anys i llaurador. Tenen dos fills: José (19) i Sofia (16).

Porres Callau, Vicenta (6)

Està casada amb José Bertomeu Porres que és jornaler. Tenen quatre fills: Cinta, José, Juan i Manuela.

Porres Queralt, Carmen (3)

Té 59 anys i està casada amb Juan Bertomeu Gisbert, de 65 anys i jornaler. Tenen un fill, José (25).

Porres Casanova, Josefa (5)

Té 29 anys i està casada amb José Colomé Fabra, de 31 anys i jornaler. Tenen tres fills: Rosario (7), Josefa (5) i Juan (15 dies).

Porres Porres, Cinta (4)

Té 30 anys i està casada amb Joaquin Fumadó Bertomeu, de 34 anys i jornaler. Viuen en una barraca. Tenen dos fills: José (8) i Cinta (6).

Porres Sanz, Cinta (7)

Té 33 anys i està casada amb Francisco Llambrich Fumadó, de 37 anys i jornaler. Viuen en una barraca. Tenen cinc fills: Juan (13), Cinta (11), José (8), Carmen (3) i Francisco (1).

Porres Solà, Josefa (6)

Té 45 anys i està casada amb Felipe Arques Cherta, de 66 anys i jornaler. Viuen en una barraca. Tenen quatre fills: José (26), Cinta (22), Felipe (17) i Salvador (10). 

3. Famílies amb pare o mare amb segon cognom Porres:

Casanova Porres, Francisca

Rullo Porres, Luisa

Arques Porres, Sebastián

Callau Porres, Domingo

Panisello Porres, Vicente

Bertomeu Porres, Manuela

Beltri Porres, Josefa

Bertomeu Porres, José

  © Jordi Gilabert Tomàs

El cens de Sant Jaume d’Enveja de 1916:

Cases Persones Noms Edat Parentiu Professió
1 6 Felipe Bertomeu Ribes 45 jornaler
Teresa Querol Fornós 40 esposa
José Bertomeu Querol 23 fill jornaler
Juan Bertomeu Querol 16 fill jornaler
Carlos Bertomeu Querol 7 fill
Fermina Bertomeu Querol 3 filla
2 9 Francisco Arques Tomàs 47 jornaler
Cinta Royo Llambrich 40 esposa
Francisca Arques Royo 21 filla
Cinta Arques Royo 17 filla
Josefa Arques Royo 15 filla
José Arques Royo 13 fill
Francisco Arques Royo 10 fill
Gerónimo Arques Royo 8 fill
Majorico Arques Royo 4 fill
3 7 Sebastian Gilabert Ruyo 60 llaurador
María Bertomeu Casanova 55 esposa
Francisco Gilabert Bertomeu 22 fill llaurador
Luisa (Casille) 17 afillada
José Gisbert Barrera 50 mosso    mosso
José Solá Bertomeu 20 mosso    mosso
Francisco Asencio 25 mosso    mosso
4 9 Antonio Puerto (Soliama) 40 jornaler
Amparo Cucarella Logollos 35 esposa
Amparo Puerto Cucarella 14 filla
Carmen Puerto Cucarella 12 filla
María Puerto Cucarella 10 filla
Antonia Puerto Cucarella 8 filla
Pilar Puerto Cucarella 6 filla
Antonio Puerto Cucarella 4 fill
Vicente Giner (Aurrufia) 60 criat criat
5 6 Angelino Prats Pagá 34 jornaler
Francisca Queral Fumadó 27 esposa
José Prats Queral 10 fill
Juan Prats Queral 8 fill
Francisca Prats Queral 4 filla
Cinta Prats Queral 1 filla
6 4 Juan de Noche (E) 53 jornaler
Maria Curto Benito 50 esposa
Ramón de Noche Curto 17 fill
Víctor de Noche Curto  14 fill
7 6 Francisco Castells Casanova 55 jornaler
María Arques Vila 45 esposa
Antonio Castells Arques 22 fill jornaler
Francisco Castells Arques 20 fill jornaler
José Castells Arques 16 fill
Cinta Castells Arques 10 filla
8 7 Juan Bertomeu Fornós 44 jornaler
Vicenta Bertomeu Franch 44 esposa
Juan Bertomeu Franch 19 fill jornaler
Pascual Bertomeu Franch 17 fill jornaler
Agustin Bertomeu Franch 15 fill jornaler
Cinta Bertomeu Franch 11 filla
Ramon Bertomeu franch 6 fill
9 7 Vicente Martí Dilla 55 jornaler
María Bo Benito 53 esposa
Ramón Martí Bo 26 fill jornaler
José Martí Bo 22 fill jornaler
Agustín Martí Bo 12 fill
Francisco Martí Bo 8 fill
Francisca Martí Bo 16 filla
10 4 Juan Franch Casanova 52 jornaler
Concepción Casanova Ballesté 50 esposa
Pedro Franch Casanova 18 fill jornaler
Pascual Franch Casanova 12 fill
11 7 José Carles Tomás 50 jornaler
Josefa Arques Franch 46 esposa
Juan Carles Arques 17 fill jornaler
Agustin Carles Arques 11 fill
Blas Carles Arques 11 fill
Salvador Carles Arques 7 fill
María Carles Arques 7 filla
12 8 Rafael Fabra Castells 43 jornaler
Cinta Solá Bertomeu 40 esposa
Rafael Fabra Solá 18 fill jornaler
José Fabra Solá 13 fill
Juan Fabra Solá 8 fill
Francisco Fabra Solá 3 fill
Ramón Fabra Solá 2 fill
Cinta Fabra Solá 10 filla
13 2 (Eysallael?) Mauri Carles 29 jornaler
Cinta Martí Bo 21 esposa
14 5 Enrique Fumadó Aguiló 35 jornaler
Teresa Llorach Fumadó 33 esposa
José Fumadó Llorach 7 fill
Juan Fumadó Llorach 3 fill
Teresa Fumadó Llorach 1 filla
15 5 María Macià Tomàs 45  viuda
Angel Callau Macià 18 fill jornaler
Teresa Callau Macià 15 filla
Cinta Callau Macià 11 filla
María Callau Macià 8 filla
16 5 Joaquin Navarro Callau 33 jornaler
María Franch Franch 30 esposa
Maria Navarro Franch 7 filla
Francisca Navarro Franch 5 filla
Josefa Navarro franch 1 filla
17 3 Juan Franch Franch 26 jornaler
María Llorach Fumadó 23 esposa
María Franch Llorach 1 filla
18 4 Sebastián Navarro Gisbert 60 jornaler
Cinta Callau Queralt 52 esposa
Francisco Navarro Callau 21 fill jornaler
Josefa Navarro Callau 13 filla
19 2 Pedro Franch Vila 73 jornaler
Francisca Franch Casanova 70
20 2 Joaquin Nicolau Sacanell 72 jornaler
Dolores Queralt Fumadó 68 esposa
21 8 Sebastián Macià Gilabert 48 jornaler
Miguela Porres Casanova 47 esposa
Sebastián Macià Porres 15 fill
Miguela Macià Porres 19 filla
Julia Macià Porres 14 filla
Asunción Macià Porres 11 fill
Manuela Macià Porres 9 filla
Cinta Macià Porres 8 filla
* Josefa Macià Porres 5 filla
Dolores Macià Porres 4 filla
Carmen Macià Porres 2 filla
22 8 Vicente Pons Casanova 44 jornaler
Manuela Casanova Macia 43 esposa
Dolores Pons Casanova 19 filla
Manuela Pons Casanova 17 filla
Asunción Pons Casanova 15 filla
Cinta Pons Casanova 13 filla
Enriqueta Pons Casanova 11 filla
Maria Casanova Vila 81 mare
23 4 Salvador Fornós Fumadó 62 jornaler
Teresa Tomás Vila 60 esposa
Teresa Fornós Tomás 18 filla
Vicente Fornós Tomás 23 fill jornaler
24 5 Salvador Masdeu Vila 60 jornaler
Josefa Adell Barberà 63? esposa
Josefa Masdeu Adell 19 filla
Cinta Masdeu Adell 16 filla
Manuela Masdeu Adell 14 filla
25 2 Santiago Fumadó (Ruyo) 27 jornaler
Josefa Fumadó (Rayo) 25 esposa
26 5 Gaspar Llambrich Bertomeu 32 jornaler
Cinta Prats Pagà 30 esposa
Cinta Llambrich Prats 10 filla
José Llambrich Prats 3 fill
Josefa Llambrich Prats 1 m filla
27 4 José Fumadó Beltri 63 jornaler
María Bayo Fornós 40 esposa
María Fumadó Bayo 22 filla
José Fumadó Bayo 7 fill
28 5 Juan Masdeu Arques 46 jornaler
María Bertomeu Ribes 54 esposa
José Masdeu Bertomeu 17 fill jornaler
Artura Llambrich Bertomeu 22 filla
Cinta Llambrich Bertomeu 24 filla
29 11 Juan Porres Sanz 38 jornaler
Josefa Fumadó Callau 40 esposa
Juan Porres Fumadó 21 fill jornaler
Salvador Porres Fumadó 19 fill jornaler
Sebastián Porres Fumadó 17 fill jornaler
Josefa Porres Fumadó 15 filla
Cinta Porres Fumadó 13 filla
Joaquin Porres Fumadó 10 fill
Francisca Porres Fumadó 8 filla
José Porres Fumadó 5 fill
Ramón Porres Fumadó 2 fill
30 6 Francisco Gilabert Arques 34 jornaler
Francisca Casanova Fumadó 26 esposa
* Maria Gilabert Redó 9 filla
Francisco Gilabert Casanova 5 fill
José Gilabert Casanova 3 fill
Francisca Gilabert Casanova 1 filla
31 6 José Pujol Fumadó 57 jornaler
María Ferré Callau 60 esposa
Josefa Queral Fumadó 30
Agustín Gilabert Ferré 19 jornaler
Francisco Queral Fumadó 20 jornaler
Francisca (Ruyo) Sales 15 serventa serventa
32 2 José Peris Alfonso 63
Virtudes Pagá Torres 55 esposa
33 7 Felipe Llorach (Claries) 46 jornaler
Manuela Tomás Macià 45 esposa
Felipe Llorach Tomás 22 fill jornaler
Manuela Llorach Tomás 20 filla
Juan Llorach Tomás 18 fill jornaler
José Llorach Tomás 11 fill
Cinta Llorach Tomás 9 filla
34 4 José Llambrich Arques 45 jornaler
María Casanova Tomás 35 esposa
Adelaida Llambrich Panisello 19 filla
José Llambrich Casanova 9 fill
35 4 José Subirats Moreso 29 jornaler
Cinta Fumadó Bonet 22 esposa
María Subirats Fumadó 7 filla
Cinta Subirats Fumadó 2 filla
36 3 Salvador Casanova Porres 46 jornaler
María Fumadó Beltri 44 esposa
María Casanova Fumadó 18 filla
37 3 José Porres Fumadó 55 jornaler
Rosario Arques Casanova 59 esposa
Francisca Porres Arques 2 filla
38 4 Juan Colomé Albacar 68 jornaler
María Bonet Tomás 57 esposa
(Daniel) Fumadó Bonet 14 fill
Cinta     Fumadó Bonet 11 serventa
39 3 Juan Casanova Gisbert 27 jornaler
Cinta Casanova Tomás 25 esposa
Juan Casanova Casanova 1 fill
40 5 Maria Callau Casanova 50  viuda
Manuel Casanova Tomás 23 fill jornaler
Felipe Casanova Callau 18 fill jornaler
Salvador Casanova Callau 19 fill jornaler
Josefa Casanova Callau 14 filla
41 3 Agustín Casanova Queralt 23 jornaler
Angela Llambrich Bertomeu 21 esposa
Ramon Casanova Llambrich 6 m fill
42 2 Manuel Bertomeu Llasat 24 jornaler
Elvira Arques Casanova 22 esposa
43 3 Juan Castells Fosch 33 jornaler
Francisca Casanova Casanova 29 esposa
Cinta Castells Casanova 2 filla
44 3 José Prats Magriñá 26 jornaler
Francisca Casanova Queralt 20 esposa
Francisca Prats Casanova 1 filla
45 2 Cinta Queralt Casanova 52
Lino Casanova Queralt 14 fill
46 2 Bautista Borràs Antolín 35 jornaler
Asunción Mengual Francés 38 esposa
47 5 Bautista Puerto Soriano 38 jornaler
Rosa Fauts Bataner 40 esposa
Bautista Puerto Fauts 16 filla
Rosa Puerto Fauts 8 filla
Leonor Puerto Fauts 10 filla
48 5 Sebastian Gisbert de la Encarnación 40 jornaler
Teresa Rullo  Bertomeu 38 esposa
Sebastian Gisbert Rullo 12 fill
Teresa Gisbert Rullo 7 filla
Rosa Gisbert Rullo 5 filla
49 10 Manuel Masia Poy 69
Serafina Creciente Exposito 60 esposa
Rafael Masia Zaragoza 32 fill jornaler
Francisca Masia  Zaragoza 22 filla
Dolores Masia Zaragoza 19 filla
Raymunda Zaragoza Creciente 21 filla
Juan Masia Creciente 15 fill jornaler
Gaspar Masia Creciente 13 fill
Salvador Masia Creciente 8 fill
 Ramón Masía Zaragoza  18  fill
50 3 Cinta Tudo Masia 50
Manuel Tomás Tudó 24 fill jornaler
José Tomás Tudó 24 fill jornaler
51 5 Juan Fumadó Cases 42
Rosa Bertomeu Fabra 42 esposa
Juan Fumadó Bertomeu 12 fill
Rosa Fumadó Bertomeu 8 filla
Salvador Fumadó Bertomeu 4 fill
52 6 Juan Navarro Queralt 32 jornaler
Francisca Zaragoza Porres 32 esposa
Francisca Navarro Zaragoza 8 filla
Maria Navarro Zaragoza 6 filla
Juan Navarro Zaragoza 4 fill
Francisco Navarro Zaragoza 1 fill
53 2 Rafael Sanz Solá 25 jornaler
Francisca Gisbert Ferré 25 esposa
54 4 Felipe Beltri Gisbert 42 jornaler
Rosa Bertomeu Fabra 41 esposa
Francisco Beltri Bertomeu 21 fill jornaler
Felipe Beltri Bertomeu 16 fill jornaler
55 3 Manuel Gisbert Fumadó 30 jornaler
Josefa Porres Valldeperez 25 esposa
Manuel Gisbert Porres 3 fill
56 8 Manuel Gisbert Rullo 57 jornaler
Cinta Ferré Bertomeu 51 esposa
Cinta Gisbert Ferré 20 filla
Agustina Gisbert Ferré 23 filla
Adelaida Gisbert Ferré 17 filla
Joaquin Gisbert Ferré 14 fill
José Gisbert Ferré 10 fill
Trinidad Gisbert Ferré 7 filla
57 3 Maria Rullo Llambrich 60
Ramon Tomás Rullo 30 fill jornaler
José Tomás Rullo 26 fill jornaler
58 5 José Rullo Llambrich 57 jornaler
Cinta Porres Prats 36 esposa
Luisa Rullo Porres 15 filla
Isabel Rullo Porres 6 filla
José Rullo Porres 11 fill
59 4 Juan Cervera Porres 44 jornaler
Cinta Beltri Llambrich 40 esposa
Juan Cervera Beltri 10 fill
Cinta Cervera Beltri 8 filla
60 6 José Navarro Masia 40 Llaurador
Francisca Llambrich Masia 44 esposa
José Navarro Llambrich 12 fill
Pedro Navarro Llambrich 10 fill
Francisca Navarro Llambrich 9 filla
Jaime Navarro Llambrich 1 fill
61 4 Sebastian Arques Porres 30 jornaler
Teresa Casanova Gisbert 25 esposa
Sebastian Arques Casanova 5 fill
Teresa Arques Casanova 3 filla
62 4 Baldomero Llambrich Espuny 29 jornaler
Josefa Gisbert Bertomeu 25 esposa
Baldomero Llambrich Gisbert 3 fill
Josefa Llambrich Gisbert 1 filla
63 5 José Casanova Ramirez 59 jornaler
Maria Sanz Gisbert 50 esposa
Juan Casanova Sanz 21 fill jornaler
Cinta Casanova Sanz 16 filla
Ramon Casanova Sanz 14 fill
64 2 Ramon Castells Casanova 68 jornaler
Vicenta Rubio Periz 66 esposa
65 3 José Porres Casanova 37 jornaler
Luisa Tomás Masia 37 esposa
Luisa Porres Tomás 12 filla
66 6 Domigo Callau Porres 48 jornaler
Cinta Arques Tomás 44 esposa
Ramon Callau Arques 21 fill jornaler
Manuel Callau Arques 16 fill
Cinta Callau Arques 4 filla
Teresa Callau Arques 6 filla
67 7 Ramon Arques Tomás 60 jornaler
Manuela Rullo Monllao 40 esposa
Ramon Arques Rullo 20 fill jornaler
Juan Arques Rullo 17 fill jornalr
José Arques Rullo 12 fill
Manuela Arques Rullo 8 filla
Joaquin Arques Rullo 3 fill
68 5 José Fumadó Magriñá 60 jornaler
Teresa Fumadó Porres 17 filla
Asunción Fumadó Porres 16 filla
José Fumadó Porres 14 fill
Francisco Fumadó Porres 24 fill jornaler
69 2 Cinta Callau Curto 55 jornaler
Manuela Porres Callau 30 filla
70 4 Federico Fumadó Fornós 31 jornaler
Josefa Rullo Llambrich 29 esposa
Sebastian Fumadó Rullo 9 fill
Josefa Fumadó Rullo 4 filla
71 4 Lorenzo Beltri Sabaté 30 jornaler
Rosa Porres Caballe 35 esposa
Lorenzo Beltri Porres 7 fill
Guillermo Beltri Porres 4 fill
72 2 Joaquin Navarro Gisbert 64 Llaurador
Manuela Fornós Royo 60 esposa
73 4 Juan Arques Masdeu 62 jornaler
Teresa Porres Masdeu 60 esposa
Juan Arques Porres 22 fill jornaler
Víctor Arques Porres 23 fill jornaler
74 3 Faustino Navarro Bonet 34 jornaler
Maria (Marmaña) Beltri 29 esposa
Maria Navarro (Marmaña) 6 filla
75 4 Francisco Dalmau (Marmaña) 34 jornaler
Francisca Dalmau (Marmaña) 28 esposa
Maria Dalmau (Marmaña) 5 filla
Francisca Dalmau (Marmaña) 3 filla
76 2 Maria Perpiñá (Marmaña) 70 viuda
Francisco Dalmau Perpiñá 32 fill jornaler
77 5 Rafael Fumadó     + 40 jornaler
Josefa Casanova    + 35 esposa
Josefa Fumadó Casanova 11 filla
Rafael Fumado Casanova 9 fill
Rosa Fumadó Casanova 7 filla
Francisco Fumadó Casanova 1 fill
78 2 Vicente Sabaté Casanova 40 jornaler
Vicente Sabaté Casanova 16 fill jornaler
79 3 José Vilanova Monllau 50 jornaler
Josefa Beltri Monllau 50 esposa
Josefa Vilanova Beltri 10 filla
Teresa Monllau Beltri 20 serventa serventa
80 3 Sebastian Gisbert Bertomeu 28 jornaler
Rosa Llambrich Espuny 26 esposa
Sebastian Gisbert Llambrich 2 fill
81 7 Salvador Callau Rullo 37 jornaler
Teresa Nicolau Queralt 30 esposa
Joaquin Callau Nicolau 15 fill
Sebastian Callau Nicolau 13 filla
Rosa Callau Nicolau 7 filla
Teresa Callau Nicolau 5 filla
Elvira Callau Nicolau 1 filla
82 3 Eduardo Albacar Nicolau 46 Propietari
Agustina Casanova Nicolau 42 esposa
Francisco Albacar Casanova 16 fill      “
83 2 Salvador Callau Curto 76 Llaurador
Francisca Llambrich Curto 70 esposa
84 1 Josefa  Sansaloni Moreto 74 viuda
85 8 José Lopez Ferrer 43 jornaler
Carmen Garcia Sansaloni 34 esposa
Carmen Lopez Garcia 15 filla
José Lopez Garcia 13 fill
Amparo Lopez Garcia 11 filla
Diego Lopez Garcia 6 fill
Salvador Lopez Garcia 4 fill
Asunción Lopez Garcia 1 filla
86 2 Ramon Climent Pla 36 Llaurador
Josefa (Guimano) Pla 28 esposa
87 3 Francisco Bou Fuste 26 jornaler
Francisca Llambrich Bertomeu 21 esposa
Asuncion Bou Llambrich 9 m filla
88 6 Eduardo Queral Casanova 59 llaurador
Teresa Casanova Tomás 57 esposa
Francisco Queralt Casanova 23 fill jornaler
Agustín Queralt Casanova 21 fill jornaler
Ramon Queralt Casanova 18 fill jornaler
Teresa Queralt Casanova 12 filla
89 8 Francisco Vidal Cabanes 27 propietari
Asunción Callau Gisbert 34 esposa
Francisco Panisello Callau 17 fill jornaler
Asuncion Panisello Callau 14 filla
Cinta Panisello Callau 10 filla
Rafelina Panisello Callau 5 filla
German Panisello Callau 3 fill
Juan Vidal Callau 1 fill
90 4 Daniel Climent Carles 30   Comerciant
Cinta Gisbert Tomás 30 esposa
Gabriela Climent Gisbert 2 filla
Felipa Climent Gisbert 4 filla
91 1 Felipa Carles Barberá 60 viuda
92 5 Ismael Rullo Voltes 36 paleta
Magdalena Painous Calbet 30 esposa
Arturo Rullo Painous 6 fill
Ismael Rullo Painous 3 fill
Rafael Rullo Painous 1 fill
93 3 David Monserrat Gendri 30 paleta
Dolores Audi Roca 30 esposa
Cinta Montserrat Audi 8 filla
94 5 José Porres Prats 30 jornaler
Cinta Zaragoza Vicente 26 esposa
Cinta Porres Zaragoza 4 filla
José Porres Zaragoza 3 fill
Juan Porres Zaragoza 4 fill
95 2 Juan Masia Zaragoza 30 jornaler
Rosa Porres Prats 26 esposa
96 4 Ismael Segarra Balagué 40 fuster
Maria Giner Balagué 39 esposa
Concepción Segarra Giner 11 filla
Francisca Segarra Giner 7 filla
97 6 Gregorio Beltri Queral 40 jornaler
Cinta Bertomeu Queral 35 esposa
Ramon Beltri Bertomeu 17 fill jornaler
Dolores Beltri Bertomeu 9 filla
Gregorio Beltri Bertomeu 5 fill
Teresa Beltri Bertomeu 3 filla
98 3 Ramon Castells Rubio  35 jornaler
Joaquina (Area) Esteve 32 esposa
Vicente Castells (Area) 2 fill
99 2 Francisco Masia Bertomeu 25 jornaler
Josefa Rullo Porres 20 esposa
100 7 Ricardo Viñas  Anto 43 paleta
Elisa Muria Torrente 40 esposa
José Viñas Muria 10 fill
Mercedes Viñas Muria 16 filla
Enriqueta Viñas Muria 14 filla
Luis Viñas Muria 21 fill
Primitiva Viñas Muria 8 filla
Trinidad Viñas Muria 6 filla
Francisco Viñas Muria 4 fill
101 7 José Fumadó Porres 40 jornaler
Rosa Gisbert Beltri 45 esposa
Teresa Fumado Gisbert 13 filla
José Fumadó Gisbert 11 fill
Juan Fumadó Gisbert 8 fill
Pilar Fumadó Gisbert 9 filla
Modesto Fumadó Gisbert 6 fill
102 5 Francisco Tomás Bonet 48 jornaler
Teresa Bonet Tomás 34 esposa
Modesta Balmaña Bonet 19 afillada
Cinta Balmaña Bonet 16 afillada
Juan Balmaña Bonet 12 afillat
103 6 José (Tena ) Sales 40 carnisser
Josefa Bellmun  (Villarongo)) 42 esposa
Milagro (Tena) Bellmun 12 filla
Sofia (Tena) Bellmun 9 filla
José (Tena) Bellmun 2 fill
Vicente (Tena) Bellmun 6 m fill
104 5 Vicente Panisello Porres 45 llaurador
Rosa Fumadó Bertomeu 42 esposa
Sebastian Panisello Fumado 12 fill
José Panisello Fumadó 9 fill
Elvira Panisello Fumadó 5 filla
105 2 Jeronimo Porres Arques 30 jornaler
Rosa Panisello Fumadó 19 esposa
106 3 Elvira Arrufat Prats 46 viuda
Eduardo Panisello Arrufat 21 fill llaurador
Elvira Panisello Arrufat 19 filla
107 5 José Llambrich Solá 35 llaurador
Cinta Rullo Monllau 28 esposa
Cinta Llambrich Rullo 8 filla
José Llambrich Rullo 6 fill
Ramon Llambrich Rullo 2 fill
108 5 Zoilo Zaragoza Panisello 59 llaurador
Josefa Porres Albacar 58 esposa
Cinta Zaragoza Porres 22 filla
Sebastian Zaragoza Porres fill
Francisco Zaragoza Porres fill
109 4 Manuela Solá Fornós 38 viuda
Juan Fumadó Solá 14 fill
Manuel Fumadó Solá 11 fill
José Fumadó Solá 8 fill
110 4 German Balle Genoveva 28
Virgilia Andreu Mauri 25 esposa
David Balle Andreu 2 fill
Emilia Balle Andreu 5 m filla
111 4 Agustin Masia Zaragoza 26 jornaler
Maria Fumadó Casanova 24 esposa
Agustina Masia Fumadó 6 filla
Dolores Masia Fumadó 6 m filla
112 9 Ramon Magriñá Casanova 44 jornaler
Dolores Fumadó Magriñá 43 esposa
Carlota Magriñá Fumadó 21 filla
Francisca Magriñá Fumadó 19 filla
Dolores Magriñá Fumadó 17 filla
Ramón Magriñá Fumadó 13 fill
Josefa Magriñá Fumadó 11 filla
José Magriñá Fumadó 7 fill
Julieta Magriñá Fumadó 4 filla
113 4 Joaquin Navarroo Bonet 39 jornaler
Teresa Pagá Monllao 38 esposa
Cinta Navarro Pagá 5 filla
Josefa Navarro Pagá 2 filla
114 5 José Gisbert Rullo 65 jornaler
Francisca Arques Rullo 65 esposa
José Gisbert Arques 23 fill jornaler
Francisco Gisbert Arques 21 fill
Virtudes Gisbert Arques 20 filla
115 4 Arturo Gisbert Fumadó 38 jornaler
Genoveva Matamoros (Abiol) 25 esposa
Josefa Gisbert Matamoros 3 filla
Cinta Gisbert Martamoros 1 filla
116 5 Gerónimo Colomé Casanova 36 llaurador
Francisca Monllau Franch 29 esposa
Geronimo Colomé Monllau 9 fill
Arturo Colomé Monllau 6 fill
Virtudes Colomé Monnllau 3 filla
117 9 Francisco Montejano Visquez 45 propietari
Elena Todolí Marques 38 esposa
Elena Montejano Todolí 13 filla
Francisco Montejano Todolí 14 fill
Palmira Montejano Todolí 12 filla
Teodora Montejano Todolí 9 filla
Luzdivina Montejano Todolí 7 filla
Josefina Montejano Todolí 6 filla
Dolores Monejano Todolí 1 m
118 2 Francisco Luque Barba 60
Encarnación Luque + 21 filla
119 2 Francisco Forés   + 40 prebere
Carmen Fontanet Casals 25 serventa serventa
120 2 Francisco Forés (Exemeno) 73 propietari
Josefa Arrufat Fumadó 67 esposa
121 5 Agustín Vila Casanova 38 jornaler
Francisca Fumadó Beltri 28 esposa
Francisca Vila Fumadó 10 filla
Josefa Vila Fumadó 8 filla
Arturo Vila Fumadó 1 fill
122 1 Francisca Beltri Torres 70
123 6 Francisco Muria Panisello 55
Manuela Callau Gisbert 28
Francisco Muria Gisbert 17 fill
Asunción Muria Gisbert 15 filla
José Muria Gisbert 8 fill
Ramón Muria Gisbert 2 fill
124 5 Teresa Porres Chavarria 65 viuda
José Albacar Porres 24 fill jornaler
Cinta Albacar Porres 22 filla
Pedro Albacar Porres 21 fill jornaler
Asunción Albacar Porres 19 filla
125 3 Juan Curto Pitart 44 paleta
Teresa Caudet Giné 44 esposa
Teresa Curto Caudet 2 filla
126 6 José (Palatsí) Sola 40 panader
Pilar Curto Pitart 38 esposa
José (Palatsí)Curto 7 fill
Pilar (Palatsí )Curto 2 filla
Tomás (Palatsí )Curto 18 criat criat
Ricardo (Palatsí) Curto 19 criat criat
127 6 Gaspar Masia Fumadó 58 jornaler
Cinta Callau Tomás 30 esposa
Josefa Masia Callau 11 filla
Gaspar Masia Callau 9 fill
Ramón Masia Callau 7 fill
(Benecia) Masia Callau 4 filla
128 6 Juan Navarro Bertomeu 33 jornaler
Cinta Solá Fornós 33 esposa
Juan Navarro Solá 8 fill
Francisco Navarro Solá 6 fill
José Navarro Solá 3 fill
Teresa Navarro Solá 1 fill
129 3 José Tomás Ramirez 60 jornaler
Teresa Breseoli Armaña 60 esposa
Tomás Tomás Breseoli 25 fill
130 3 Juan Tomás Breseoli 28 jornaler
Josefa Aliau Curto 25 esposa
Juan  Tomás Aliau 1 fill
131 6 Eugenio Juan Daniel 37 llaurador
Teresa Monllau Franch 34 esposa
Eugenio Juan Monllau 13 fill
Teresa Juan Monllau 10 filla
Cinta Juan Monllau 9 filla
Gerónimo Juan Monllau 8 m fill
132 6 Josefa Bertomeu Llambrich 50 viuda
Trinidad Monllau Bertomeu 16 filla
Jose Llambrich Bertomeu 23 afillat
Cinta Monllau Bertomeu 19 filla
Josefa Monllau Bertomeu 14 filla
Salvador Monllau Bertomeu 9 fill
133 4 Salvador Bertomeu Muria 62 llaurador
Teresa Fornós Porres 60 esposa
Amadeo Bertomeu Fornós 23 fill jornaler
Juan Bertomeu Fornós 15 fill
134 5 José Bo Bertomeu 35 jornaler
Teresa Callau Fornós 30 esposa
José Bo Callau 9 fill
Juan Bo Callau 7 fill
Cinta Bo Callau 1 filla
135 2 José Panisello Arrufat 25
Cinta Llambrich Bertomeu 24 esposa
136 6 Sebastián Llambrich Solá 37 llaurador
Josefa Fumadó Bertomeu 35 esposa
Sebastián Llambrich Fumadó 9 fill
Josefa Llambrich Fumadó 7 fill
José Llambrich Fumadó 2 fill
Rosa Llambrich Fumadó 3 m fill
137 2 Josefa Sola Casanova 63 viuda
Francisco Rullo Solá 25 fill
138 3 José (Ubeda) Badia 34 llaurador
Emilia Gironés Martí 24 esposa
José (Ubeda) Ginorés 8 m fill
139 10 Salvador Beltri Gisbert 45 llaurador
Cinta Llambrich Solá 40 esposa
Cinta Beltri Llambrich 19 filla
Asunción Beltri Llambrich 18 filla
Salvador Beltri Llambrich 16 fill llaurador
Juan Beltri Llambrich 11 fill
Tomás Beltri Llambrich 9 fill
Francisco Beltri Llambrich 7 fill
Agustín Beltri Llambrich 4 fill
Josefa Beltri Llambrich 14 filla
140 1 Ignacio (Camero) los Arcos 28 carabiner
141 4 Juan Tomás Bonet 28
Josefa Expósita   + 24 esposa
José Tomás  (E) 6 fill
Teresa Tomás (E) 5 filla
142 4 Tomás Luis Leon 35 carabiner
Viriana Juda Albigtro 26 esposa
José Luís Juda 3 fill
Isabel Luís Juda 6 filla
143 6 Francisco Monllau Franch 40 ferrer
Francisca Monllau Bertomeu 35 esposa
Francisco Monllau Monllau 14 fill
Francisca Monllau Monllau 10 filla
José Monllau Monllau 8 fill
Cinta Monllau Monllau 3 fill
144 2 Vicente Roselló Garriga 60 jornaler
Miguela Roselló Garriga 47 germana
145 6 José Gonzalez Miró 48 jornaler
Cinta Gilabert Llombart 40 esposa
Cinta Gonzalez Gilabert 21 filla
Josefa Gonzalez Gilabert 17 filla
Mercedes Gonzalez Gilabert 7 filla
Francisco Gonzalez Gilabert 3 fill
146 3 Domingo Freixes Tomás 28 barber
Josefa Porres Porres 22 esposa
Josefa Freixes Porres 4 m filla
147 3 Salvador Porres Queral 59 llaurador
Cinta Porres Panisello 58 esposa
Nieves Porres Porres 23 filla
148 6 Jerónimo Gisbert Beltri 35
Manuela Bertomeu Porres 34 esposa
Jerónimo Gisbert Bertomeu  9 fill
Juan Gisbert Bertomeu 7 fill
Salvador Gisbert Bertomeu 2 fill
Francisca Gisbert Bertomeu 2 filla
149 5 José Porres Solá 35 jornaler
Cinta Hernandez Bertomeu 33 esposa
Sebastian Porres Hernandez 11 fill
José Porres Hernandez 6 fill
Dolores Porres Hernandez 3 filla
150 4 José Gilabert Tomas 45 llaurador
Sofia Porres Sales 37 esposa
José Gilabert Porres 19 fill llaurador
Sofia Gilabert Porres 16 fill llaurador
151 6 Juan Masdeu Vila 36 carabiner
Nieves Gimenez Roselló 29 esposa
Juan Masdeu Gimenez 11 fill
Francisco Masdeu Giménez 8 fill
Rosa Masdeu Gimenez 5 filla
Nieves Masdeu Gimenez 4 m filla
152 6 Juan Colomé Casanova 34 jornaler
Teresa Llambrich Bertomeu 25 esposa
Juan Colomé Llambrich 6 fill
Cinta Colomé Llambrich 4 filla
Francisco Colomé Llambrich 2 fill
Joaquin Colomé Llambrich 5 m fill
153 4 José Ferré Arasa 37 jornaler
Josefa Beltri Porres 36 esposa
Enrique Ferré Beltri 10 fill
Juana Ferré Beltri 9 filla
154 2 Manuel Navarro Masia 25 jornaler
Rosa Fumado Rayo 22 esposa
155 4 Manuel Masia Zaragoza 30 jornaler
Teresa Casanova Sanz 26 esposa
Teresa Masia Casanova 6 filla
Josefa Masia Casanova 3 filla
156 5 José (Berguera) Sellas 40 jornaler
Encarnación Roixet Arasa 38 esposa
Josefa (Berguera) Roixet 14 filla
Juana (Berguera) Roixet 5 filla
Carlota (Berguera) Roixet 2 filla
157 8 Sebastian Casanova Pons 60 jornaler
Cinta Llambrich Llambrich 43 esposa
Sebastian Casanova Fumadó 22 fill jornaler
Francisca Casanova Fumadó 23 filla
Francisco Casanova Fumadó 18 fill jornaler
Maria Casanova Fumadó 9 filla
Francisco Porres Llambrich 9 fill
Vicente Casanova Llambrich 3 fill
158 3 José Fumadó Pagá 30 jornaler
Cinta Casanova Masia 28 esposa
Cinta Fumadó Casanova 5 filla
159 4 Juan Casanova Masia 37 jornaler
Josefa Zaragoza Porres 37 esposa
Juan Casanova Zaragoza 12 fill
Josefa Casanova Zaragoza 10 filla
160 8* Rosa Prats Pagá 37 viuda
Rosa Casanova Prats 15 filla
Ramon Casanova Prats 13 fill
Josefa Casanova Prats 13 filla
Juan Casanova Prats 11 fill
Cinta Casanova Prats 11 filla
(Elino) Casanova Prats 8 fill
Francisca Casanova Prats 8 filla
161 7 Salvador Fornós Tomás 36 guarda
Maria Bertomeu Fosch 27 esposa
Salvador Fornós Prats 11 fill
Francisco Fornós Prats 6 fill
Maria Fornós Bertomeu 3 filla
Cinta Fornós Bertomeu 1 filla
José Giné Porres 20 criat
162 6 José Masdeu Adell 39 llaurador
Rosa Reverter Millan 33 esposa
Francisca Masdeu Reverter 13 filla
Josefa Masdeu Reverter 9 filla
José Masdeu Reverter 6 fill
Salvador Masdeu Reverter 2 fill
163 8 Salvador Simón Marro 45 jornaler
Amparo Gómez Estruga 43 esposa
Angelina Simón Gómez 15 filla
José Simón Gómez 13 fill
Primitivo Simón Gómez 12 fill
Arturo Simón Gómez 9 fill
Eduardo Simón Gómez 7 fill
Josefa Simón Gómez 4 filla
164 6 Juan Rullo Monllau 40
Manuela Fumadó Bonet 28 esposa
Cinta Rullo Fumadó 10 filla
Juan Rullo Fumadó 7 fill
Manuela Rullo Fumadó 6 filla
Sebastian Ramon Puig 23 criat
165 4 Juan Ferré Sancho 60
Dolores Reverté Reverté 60 esposa
Francisca Ferré Reverté 26 filla
José Ferré Reverté 22 fill
166 6 José Rullo Fumadó 34
Francisca Masdeu Adell 27 esposa
Teresa Rullo Sales 12 filla
Salvador Rullo Masdeu 4 fill
Francisca Rullo Masdeu 7 filla
Jacinta Rullo Masdeu 1 filla
167 4 Juan Bayo Fornós 32
Teresa Aliau Mauri 26 esposa
Teresa Bayo Aliau 6 filla
Juan Bayo Aliau 2 fill
168 3 Joaquin Masià Poy 31 llaurador
Maria Tomás Trilla 29 esposa
José Masiá Tomás 8 fill
169 4 Amadeo Forcadell Duatis 30 propietari
Teresa Masia Tomás 30 esposa
José Forcadell Masia 7 fill
Teresa Forcadell Masia 5 filla
170 8 Ignación Porres Queralt 56 guarda
Cinta Valldeperez Dragó 49 esposa
Cinta Porres Valldepérez 25 filla
Miguela Porres Valldepérez 20 filla
Carmen Porres Valldeperez 19 filla
Ignación Porres Valldeperez 18 fill
Juan Porres Valldeperez 11 fill
Trinidad Porres Valldeperez 15 filla
171 7 Salvador Fumadó Sanz 34 propietari
Josefa Grau (Seri) 30 esposa
Rosa Fumadó Grau 11 filla
Salvador Fumadó Grau 9 fill
José Fumadó Grau 5 fill
Manuel Fumadó Grau 2 fill
Cinta Sanz Fumadó 70 sogra
172 3 José Bertomeu Muria 52 llaurador
Josefa Gisbert Simó 44 esposa
Cinta Bertomeu Gisbert 23 filla
173 2 Manuel Grau Argilles 59 propietari
Rosa Miró Zuda 57 esposa
174 6 José Porres Franch 35
Cinta Grau Sanz 27 esposa
José Porres Grau 13 fill
Francisca Porres Grau 11 filla
Salvador Porres Grau 5 fill
Rosa Porres Grau 2 m filla
175 11 Daniel Miró Cid 44 jornaler
Vicenta Peris Beltran 44 esposa
Tomás Miró Martí 22 fill jornaler
Joaquin Miró Martí 17 fill jornaler
José Miró Martí 15 fill jornaler
Cinta Miró Martí 13 fill
Isidro Peris Beltran 16 fill
Elvira Peris Beltran 17 filla
Elisa Peris Beltran 11 filla
Angeles Peris Beltran 9 filla
Antonia Cid Panisello 85 sogra
176 7 José Fumadó Sanz 44 llaurador
Francisca Forcadell Duatis 40 esposa
José Fumadó Forcadell 22 fill llaurador
Josefa Fumadó Forcadell 19 filla
Encarnacion Fumadó Forcadell 15 filla
Cinta Fumadó Forcadell 13 filla
Francisco Fumadó Forcadell 10 fill
177 3 Francisco Ferri Sancho 53 jornaler
Sebastiana Barceló Esquerrer 44 esposa
José Ferré Barceló 22 fill jornaler
178 3 Cinta Bertomeu Porres 43 viuda
Francisco Porres Bertomeu 15 fill
Cinta Bertomeu Porres 10 filla
179 6 Sebastian Albacar Vilanova 37 propietari
Trinidad Molis Llanez 40 esposa
Eduardo Albacar Molis 11 fill
Trinidad Albacar Molis 9 filla
Sebastian Albacar Molis 8 fill
Juan Albacar Molis 3 fill
180 7 Juan Casanova Fornós 35 llaurador
Josefa Royo Albacar 34 esposa
Josefa Casanova Royo 14 filla
Francisca Casanova Royo 12 filla
Rosa Casanova Royo 9 filla
Juan Casanova Royo 4 fill
Teresa Casanova Royo 2 filla
181 3 Manuel Tomás Arques 25 jornaler
Teresa Fumadó Bertomeu 25 filla
Teresa Tomás Fumadó 4 filla
182 6 José Bertomeu Porres
Vicenta Porres Callau esposa
Cinta Bertomeu Porres filla
José Bertomeu Porres fill
Juan Bertomeu Porres fill
Manuela Bertomeu Porres filla
183 8 Francisco Llambrich Arques 58 llaurador
Cinta Rullo Albacar 50 esposa
Francisco Llambrich Rullo 15 fill
Teresa Llambrich Rullo 12 filla
Josefa Llambrich Rullo 7 filla
Amadeo Llambrich Rullo 3 fill
Sebastian Llambrich Rullo 5 fill
José Llambrich Rullo 1 fill
184 3 Juan Bertomeu Gisbert 65 jornaler
Carmen Porres Queral 69 esposa
José Bertomeu Porres 25 fill jornaler
185 4 Ricardo Bertomeu Fornós 32 jornaler
Inés Bertomeu Porres 30 esposa
Cinta Bertomeu Bertomeu 4 filla
José Bertomeu Bertomeu 1 filla
186 2 Vicente Ribalta Ortiz 29 jornaler
Genoveva Fumadó Bertomeu 22 esposa
187 2 Rosa Bertomeu Fornós 56 viuda
Ramon Fumado Bertomeu 26 fill jornaler
188 4 Juan Prats Magriña 36 jornaler
Raimunda Monllau Franch 24 esposa
Genoveva Prats Monllau 6 filla
Juan Prats Magriñá 2 fill
189 8 Francisco Fumadó Bertomeu 45
Consuelo Calda Arques 44 esposa
Francisco Fumado Calda 20 fill
José Fumadó Calda 19 fill
Consuelo Fumadó Calda 16 filla
Juan Fumadó Calda 12 fill
Salvador Fumadó Calda 9 fill
Ramon Fumadó Calda 5 fill
190 2 Francisco Prats Arques 75 jornaler
Vicenta Magriñá Albo 64 esposa
191 1 Sebastian Porres (Lamas) 50  agrimensor
192 6 Francisco Torta Montserrat 42
Maria Barbera Rodriguez 41 esposa
Juan Torta Barberá 14 fill
Josefa Torta Barberá 10 filla
José Torta Barberá 7 fill
Francisco Torta Barberá 5 fill
193 8 José Panisello Albacar 39 jornaler
Cinta Fumado Bertomeu 37 esposa
Cinta Panisello Fumado 13 filla
Francisca Panisello Fumadó 13 filla
Manuel Panisello Fumadó 9 fill
José Panisello Fumadó 5 fill
Josefa Panisello Fumadó 8 filla
Cinta Bertomeu Pino 62 criada
194 2 Juan Bel Reverte 40 jornaler
Josefa (Cies) Ferre 38 esposa
195 3 Miguel Bel Reverte 38 jornaler
Maria Regolfs  Montañes 35 esposa
Cinta Bel Regolfs 6 filla
196 2 Isidro Rius  (E) 23 jornaler
Enriqueta Vizcarro Moreno 20 esposa
197 5 Jose Masia Balada 50 llaurador
Susana Batalla Sola 51 esposa
José Masia Batalla 20 fill llaurador
Manuel Masia Batalla 11 fill
Dolores Masia Batalla 8 filla
198 5 Jose Colome Fabra 31 jornaler
Josefa Porres Casanova 29 esposa
Rosario Colome Porres 7 filla
Josefa Colome Porres 5 filla
Juan Colomé Porres 15 d fill
199 5 Juan Fornós Tomas 31 guarda
Maria Queralt Casanova 29 esposa
Juan Fornos Queralt 8 fill
Francisco Fornós Queralt 7 fill
Maria Fornós Queralt 4 filla
200 7 Joaquin Folch Conesa 33 guarda
Fructuosa Carcelle Sabaté 31 filla
Joaquin Folch Carcelle 9 fill
Consuelo Folch Carcellé 7 filla
Manuel Folch Carcellé 5 fill
Fernando Folch Carcellé 3 fill
Josefa Folch Carcellé 1 fill
201 3 Juan Escoda Curto 37
Ramona Curto Arrufat 36 esposa
Genoveva Escoda Curto 5 filla
202 3 Rafael Pallarés    + 31 llaurador
Julia Tomas Tudó 30 esposa
Julia Pallares Tomás 10 filla
203 2 Antonio Ardit (E) 35 jornaler
Cinta Tomas Masia 32 esposa
204 8 Francisco Mahigues Benavent 46 agricultor
Vicente Mahigues Mahigues 19 fill estudiant (València)
Carmen Mahigues Mahigues 15 filla
Amparo Mahigues Mahigues 11 filla
Gerardo Mahigues Mahigues 6 fill
Mariana Calatayud Seguí 87 sogra
Amparo Mahigues Calatayud 40 cunyada
205 2 Mariana Ferris Carbonell 67 viuda
Pascual Martínez Ferris 24 fill
206 4 Cristobal Martinez Ferris 35
Teresa Bertomeu Sales 34 esposa
Teresa Martinez Bertomeu 8 filla
Cinta Martínez Bertomeu 3 filla
207 3 Gurmensindo Gramage Tomas 30 jornaler
Josefa Caballé Llambrich 33 esposa
Maria Llambrich Cherta 74 sogra
208 1 Juan Fumadó Caballé 37 esterero
209 3 Josefa Garcia Royo 50 viuda
Rafael Garcia  + 8 fill
Eduardo García  + 9 fill
210 5 Jacinto Vizcarro Moreno 34 jornaler
Maria Reverté Pons 30 esposa
Jacinto Vizcarro Reverte 9 fill
Agustín Vizcarro Reverte 5 fill
Rafael Vizcarro Reverte 1 fill
211 2 José Queralt Casanova 27 jornaler
Josefa Monfort Aguila 25 esposa
212 4 Francisco Rivera Garcia 35 jornaler
Cinta Balada Aguila 37 esposa
Josefa Rivera Balada 4 filla
Enriqueta Rivera Balada 2 filla
213 3 Tomás Monfort Mauri 36 jornaler
Geromina Fumadó Vidal 26 esposa
Luisa Vidal (Oliva) 68 sogra
214 6 Gregorio Beltri Llambrich 64 llaurador
Francisca Bonet Agramunt 50 esposa
Joaquin Beltri Bonet 17 fill
Cecilia Beltri Bonet 14 filla
Francisca Beltri Bonet 7 filla
Rafael Beltri Bonet 20 fill
215 2 Savador Sorribes Turón 22 jornaler
Teresa Fumadó Brull 19 esposa
barraques
216 8 Joaquin Rullo Monllau 45 jornaler
Carlota Colomé Casanova 40 esposa
Joaquin Rullo Colome 14 fill
Josefa Rullo Colome 12 filla
José Rullo Colomé 9 fill
Juan Rullo Colomé 6 fill
Gerónimo Rullo Colomé 4 fill
Carlota Rullo Colomé 3 filla
217 2 Salvador Callau Masiá 23 jornaler
Francisca Queral Beltri 19 esposa
218 7 José Queral Bertomeu 47 jornaler
Manuela Gisbert Fumadó 37 esposa
Manuela Queral Gisbert 15 filla
Josefa Queral Gisbert 12 filla
Teresa Queral Gisbert 10 filla
Agustina Queral Gisbert 8 filla
Cinta Queral Gisbert 5 filla
219 2 Cinta Moreso Vives 48 planxadora
Gonzalo  (Amarante?) 21 fill daurador
220 7 Ramón Bertomeu Fabra 40 jornaler
Teresa Rullo Bertomeu 39 esposa
Francisco Bertomeu Rullo 20 fill jornaler
José Bertomeu Rullo 17 fill jornaler
Teresa Bertomeu Rullo 15 filla
Sebastiàn Bertomeu Rullo 11 fill
Manuela Bertomeu Rullo 9 filla
221 6 Blas Porres Solá 38 jornaler
Teresa Bayo Queral 33 esposa
Blas Porres Bayo 13 fill
Josefa Porres Bayo 10 filla
José Porres Bayo 7 fill
Francisco Porres Bayo 3 fill
222 4 Francisco( Llosat) Tomás 77 jornaler
Francisca Fumadó Beltri 64 esposa
Juan (Llosat) Fumadó 19 fill jonaler
Salvador (Llosat) Fumadó 18 fill jornaler
223 4 Primitivo( Pudrel) (Pudrel) 31 jornaler
Matilde Brull Sanchís 28 esposa
Primitiva Pudrel Brull 7 filla
Matilde Pudrel Brull 5 filla
224 5 Vicente Callau Cabanes 37 jornaler
Teresa Fumadó Magriñá 36 esposa
José Callau Fumadó 18 fill jornaler
Juan Callau Fumadó 15 fill jornaler
Manuela Callau Fumadó 11 filla
225 4 Ambrosio Subirats Miralles 64 jornaler
Francisca Subirats Moreso 26 filla
Juan Subirats Moreso 20 fill jornaler
Cinta Subirats Moreso 18 filla
226 5 José Casanova Sanz 31 jornaler
Carolina Casanova Panisello 30 esposa
Pilar Casanova Casanova 9 filla
Josefa Casanova Casanova 3 filla
Elvira Casanova Casanova 1 filla
227 3 Josefa Fatsini Vila 41 viuda
Agustin Arques Fatsini 20 fill jornaler
José Arques Fatsini 15 fill jornaler
228 4 Joaquin Fumadó Bertomeu 34 jornaler
Cinta Porres Porres 30 esposa
José Fumadó Porres 8 fill
Cinta Fumadó Porres 6 filla
229 9 José Fumadó Bertomeu 42 jornaler
Dionisia Queral Arques 38 esposa
Josefa Fumadó Queral 17 filla
Francisco Fumadó Queral 16 fill jornaler
Dionisia Fumadó Queral 15 filla
Cinta Fumadó Queral 12 filla
Teresa Fumadó Queral 9 filla
José Fumadó Queral 7 fill
Salvador Fumadó Queral 5 fill
230 6 Francisco Porres Rullo 30 jornaler
Dolores Fornós Tomás 28 esposa
Teresa Porres Fornós 7 filla
Francisco Porres Fornós 8 fill
Francisca Porres Fornós 5 filla
Montserrat Porres Fornós 4 m filla
231 2 Francisca Gombau Mulet 60 viuda
Francisco Casanova Gombau 9
232 4 José Fornós Tomás 26 jornaler
Carmen Fumadó Arques 23 esposa
José Fornós Fumadó 4 fill
Palmira Fornós Fumadó 1 filla
233 5 José Bonet Espuny 36 jornaler
Cinta Nicolau Queral 29 esposa
José Bonet Nicolau 4 fill
Joaquin Bonet Nicolau 3 fill
(Eleuterio) Bonet Nicolau 1 fill
234 8 Joaquin Masia Tomás 41 jornaler
Josefa Nicolau Queralt

Francisca Masià Nicolau

Joaquin Masià Nicolau

40

14

11

Esposa

filla

Teresa Masia Nicolau 13 filla
Emilio Masia Nicolau 9 fill
Artura Masia Nicolau 7 filla
Josefa Masia Niolau 4 filla
235 7 José Arques Beltri 23 germà jornaler
Gregorio Arques Beltri 21 germà jornaler
Cinta Arques Beltri 25 germana
Manuela Arques Beltri 19 germana
Joaquin Arques Beltri 14 germà
Francisca Arques Beltri 10 germana
Josefa Arques Beltri 8 germana
236 4 Emilio Nicolau Queralt 27
Josefa Bertomeu Fosch 23 esposa jornaler
Emilio Nicolau Bertomeu 2 fill
José Nicolau Bertomeu 6 m fill
237 3 Vicente Prats Pagá 27 jornaler
Teresa Solá Costes 21 esposa
Teresa Prats Solá 1 filla
238 2 Bruno Peris Garcia 44
Maria Rivera Tortosa 33 esposa
239 4 José Pepiol Silvestre 28 jornaler
Josefa Navarro Masia 27 esposa
Cinta Pepiol Navarro 10 filla
José Pepiol Navarro 7 fill
240 7 Manuel Balagué Gens 56 jornaler
Maria Martí Queral 55 esposa
Francisco Balagué Gens? 21 fill jornaler
Ramon Balagué Gens? 18 fill jornaler
Salvador Balagué Gens? 14 fill
José Balagué Gens? 13 fill
Julia Balagué Gens? 9 filla
241 6 José Bayo Fornós 37 jornaler
Josefa Callau Fumadó 28 esposa
José Bayo Callau 8 fill
Teresa Bayo Callau 6 filla
Juan Bayo Callau 3 fill
Enrique Bayo Callau ?m fill
242 6 Eduardo Tomás Ramón 33 jornaler
Maria Bertomeu Gisbert 32 esposa
Josefa Tomás Bertomeu 10 filla
Maria Tomás Bertomeu 8 filla
Teresa Tomás Bertomeu 2 filla
Manuel Tomás Bertomeu 3 m fill
243 6 José Casanova Duatis 40 jornaler
José Casanova Rullo 17 fill jornaler
Josefa Casanova Rullo 15 filla
Joaquin Casanova Rullo 13 fill
Juan Casanova Rullo 9 fill
Cinta Casanova Rullo 6 filla
244 7 Sebastian Porres Sanz 39 llaurador
Cinta Casanova Duatis 36 esposa
Sebastián Porres Casanova 13 fill
Cinta Porres Casanova 9 filla
Antonio Porres Casanova 7 fill
Salvador Porres Casanova 5 fill
Manuel Porres Casanova 5 fill
245 4 Francisco Papiol Silvestre 44 jornaler
Francisca Sanz Gisbert 43 esposa
Jose Papiol Sanz 11 fill
Francisca Papiol Sanz 8 filla
246 4 José Navarro Bonet 35 jornaler
Providencia Sanz Gisbert 39 esposa
Providencia Navarro Sanz 10 filla
José Navarro Sanz 7 fill
247 7 Pablo Aliau Verge 62 jornaler
Maria (Exposita) 30
Eugenio Aliau Bonet 20 fill jornaler
Agustin Aliau Bonet 18 fill jornaler
Teresa Aliau Bonet 10 filla
Juan Aliau (E) 3 fill
Josefa Aliau (E) 6 m filla
248 7 Camilo Fornós Tomás 58 jornaler
Maria Bertomeu Porres 49 esposa
Carmen Fornós Bertomeu 19 filla
Pilar Fornós Bertomeu 17 filla
Josefa Fornós Bertomeu 16 filla
Joaquin Fornós Bertomeu 12 fill
Teresa Fornós Bertomeu 9 filla
249 6 Josefa Tomás Roman 32 viuda
Joaquin Calbet Tomás 10 fill
José Calbet Tomás 12 fill
Eduardo Calbet Tomás 7 fill
Josefa Calbet Tomás 5 filla
Carmen Calbet Tomás 2 filla
250 7 Salvador Pujol Gisbert 59 jornaler
Amparo Pagá Llambrich 47 esposa
José Pujol Pagá 25 fill
Pedro Pujol Pagá 19 fill
Juan Pujol Pagá 15 fill
Maria Pujol Pagá 13 filla
Josefa Pujol Pagá 8 filla
251 2 Juan Bonet Espuny 25 jornaler
Josefa Fumadó Gisbert 23 esposa
252 1 Miguel Ferré Andreu 51 barber
253 3 Juan Vizcarro Galan 59 jornaler
Teresa Moreno Galan 58 esposa
Virtudes Vizcarro Moreno 18 filla
254 5 Tomás Valls Anguera 65 jornaler
Rosa (Contel) Bel 40
José Valls      + 19 fill jornaler
Cinta Valls     + 16 filla
Josefa Valls   + 8 filla
255 3 Josefa Gisbert de la Encarnación 50 viuda
Sebastian Fumadó Gisbert 20 fill llaurador
Francisco Fumadó Gisbert 17 fill llaurador
256 4 Agustin Segarra Miralles 37 carreter
Purificación Amor   + 29 esposa
Agustin Segarra Amor 3 fill
Maria Segarra Amor 8 filla
257 7 Francisco Arques Magriñá 42 jornaler
(Crespina) Beltri Queral 37 esposa
Juan Arques Beltri 19 fill jornaler
Salvador Arques Beltri 15 fill jornaler
Francisco Arques Beltri 7 fill
Sebastian Arques Beltri 5 fill
Francisca Arques Beltri 12 filla
258 6 Salvador Masdeu Queral 32 jornaler
Francisca Fumadó Callau 37 esposa
Salvador Masdeu Fumadó 10 fill
José Masdeu Fumadó 8 fill
Eugenio Masdeu Fumadó 5 fill
Sebastian Masdeu Fumadó 1 fill
259 7 Juan Querol Casanova 33 jornaler
Cinta Pujol Pagá 33 esposa
Juan Querol Pujol 4 fill
Agustín Querol Pujol 2 fill
Maria Querol Pujol 10 filla
Josefa Querol Pujol 8 filla
260 4 Juan Casanova Tomás 30 jornaler
Josefa Querol Beltri 25 esposa
Manuela Casanova Querol 5 filla
Josefa Casnova Querol 3 filla
261 6 Juan Balagué Beltri 30 jornaler
Cinta Fumadó Arques 27 esposa
Cinta Balagué Fumadó 6 filla
Juan Balagué Fumadó 5 fill
José Balagué Fumadó 3 fill
Adelaida Balaguá Fumadó 3 m filla
262 5 Carmen Arques  Royo 50 viuda
Salvador Fumadó Arques 17 fill jornaler
Elvira Fumadó Arques 21 fill jornaler
Josefa Fumadó Arques 17 filla
Sebastian Fumadó Arques 14 fill
263 7 Consuelo Beltri     + 33 viuda
Cinta Bayo Beltri 17 filla
Salvador Bayo Beltri 15 fill jornaler
Carlos Bayo Beltri 13 fill
Amadeo Bayo Beltri 9 fill
Josefa Bayo Beltri 6 filla
Júlia Bayo Beltri 4 filla
264 9 Víctor Sales Arques 34 jornaler
Josefa Gilabert Navarro 32 esposa
Josefa Sales Gilabert 19 filla
Salvador Sales Gilabert 18 fill jornaler
Víctor Sales Gilabert 16 fill jornaler
Francisco Sales Gilabert 15 fill
José Sales Gilabert 5 fill
Asunción Sales Gilabert 2 filla
265 4 Ramón Marsá Moreno 55 jornaler
Dolores Roig (Monpou) 54 esposa
Antonio Ubeda Roig 17 fill jornaler
Teresa Ubeda Roig 13 filla
266 2 Francisco Arques Magriñá 73 jornaler
Rosa Magriñá Olmo 73 esposa
267 3 Maria Arques Casanova 30 germana
Mercedes Arques Casanova 25 germana
Joaquin Arques Casanova 18 germana
268 2 Ricardo (Sifres) March 31 jornaler
Juana Torreu Cuenca 39 esposa
269 6 Salvador Bertomeu Salvado 37 jornaler
Concepción Casanova Tomás 32 esposa
Josefa Bertomeu Casanova 11 filla
Salvador Bertomeu casanova 6 fill
Amadea Bertomeu Casanova 11 filla
Teresa Bertomeu Casanova 2 filla
270 3 Agustín Rullo Llambrich 26 jornaler
Maria Sales Callau 24 esposa
Agustín Rullo Sales 3 fill
271 5 Rosa Beltri Magriñá 44 viuda
Juan Queralt Beltri 20 fill jornaler
Teresa Queralt Beltri 18 filla
Cinta Queralt Beltri 16 filla
Anastasio Queralt Beltri 7 fill
272 4 José Arques Porres 25 jornaler
Rosa Queralt Beltri 22 esposa
Rosa Arques Queralt 4 filla
Teresa Arques Queralt 2 filla
273 5 José Navarro Queralt 30 jornaler
Josefa Llambrich Bertomeu 30 esposa
José Navarro Llambrich 7 fill
Angela Navarro Llambrich 2 filla
Josefa Navarro Llambrich 3 filla
274 3 Salvador Bellaubí   + 32 jornaler
Josefa (Calosa) 31 esposa
Josefa Bellaubí (Calosa) 3 filla
275 4 José Fumadó Rullo 28 jornaler
Josefa Balagué Beltri 26 esposa
Josefa Fumadó Balagué 3 filla
José Fumadó Balagué 4 m fill
276 4 Salvador Beltri Gilabert 27 jornaler
Josefa Carles (Mardur) 25 esposa
Ramon Beltri Carles 6 fill
Manuel Beltri Carles 3 fill
277 6 José Tomás Duatis 40 jornaler
Cinta Moreso Casanova 37 esposa
José Tomás Moreso 14 fill
Juan Tomás Moreso 12 fill
Manuel Tomás Moreso 20 fill
Cinta Tomás Moreso 7 filla
278 2 Manuel Balagué Beltri 35 jornaler
Remedios Casanova Duatis 34 esposa
279 7 Francisco Llambrich Fumadó 37 jornaler
Cinta Porres Sanz 33 esposa
Juan Llambrich Porres 13 fill
Cinta Llambrich Porres 11 filla
José Llambrich Porres 8 fill
Carmen Llambrich Porres 3 filla
Francisco Llambrich Porres 1 fill
280 8 Sebastian Pug Martí 41 jornaler
Maria Papiol Silvestre 40 esposa
José Pug Papiol 14 fill
Purificación Pug Papiol 11 filla
Agustín Pug Papiol 9 fill
Manuela Pug Papiol 7 filla
Juan Pug Papiol 5 fill
Sebastián Pug Papiol 3 fill
281 3 Rafael Garcia Bernet 25
Cinta Callau Fumadó 22 esposa
Dolores Garcia Callau 7 m
282 4 Francisco Cabrera (Caballé) 34 llaurador
Purificación Forcadell Duatis 29 esposa
Francisco Cabrera Forcadell 7 fill
José Cabrera Forcadell 4 fill
283 10 José Parnel Aguiló 48 jornaler
Cinta Sanz Gisbert 48 esposa
Josefa Parnel Sanz 23 filla
Teresa Parnel Sanz 21 filla
Francisca Parnel Sanz 17 filla
Maria Parnel Sanz 14 filla
José Parnel Sanz 13 fill
Germán Parnel Sanz 8 fill
Ramón Parnel Sanz 5 fill
Francisca Aguiló Rullo 77 mare
284 5 Ramon Subirats Moreso 33 jornaler
Manuela Pujol Serret 34 esposa
Cinta Subirats Pujol 8 filla
Ramon Subirats Pujol 4 fill
Teodoro Subirats Pujol 3 m fill
285 8 José Magriñá Casanova 30 llaurador
Angelina Rullo Llambrich 28 esposa
José Magriñá Rullo 9 fill
Agustín Magriñá Rullo 5 fill
Juan Magriñá Rullo 7 fill
Cinta Magriñá Rullo 3 filla
Eduardo Magriñá Rullo 3 m fill
Cinta Solá Bertomeu 16 criada criada
286 3 Lorenzo (Moralino/ Marcelino). + 27
Francisca (Nogueron) Curto 24 esposa
Lorenzo (Marcelino)(Nogueron) 2 fill
287 6 Felipe Arques Cherta 66 jornaler
Josefa Porres Solá 45 esposa
José Arques Rullo 26 fill jornaler
Cinta Arques Rullo 22 filla
Salvador Arques Porres 10 fill
Felipe Arques Porres 17 fill
288 5 Ramon Sales Fumadó 57 jornaler
Cinta Cartes Carameli 57 esposa
Ramon Sales Cartes 25 fill jornaler
José Sales Cartes 19 fill jornaler
Cinta Sales Cartes 13 filla
289 6 José Tomás Duatis 39 jornaler
Cinta Moreso Casanova 36 esposa
José Tomás Moreso 14 fill
Juan Tomás Moreso 12 fill
Manuel Tomás Moreso 18 fill
Cinta Tomás Moreso 7 filla
varons dones
289 680 658

 

 

 

 

 

 

 

 

6 thoughts on “Santjaumeros de fa cent anys

Add yours

 1. Hola Jordi,
  desconeixia l’existencia del blog fins avui que ma germana m’ha passat l’enllac i coneixent-me ja m’ha dit que m’agradaria. Moltes gracies per aquest article i altres que tambe acabo de llegir!

  Fa molts anys que remeno i busco noms i informacio, com a aficionat, dels avis dels avis a nivell oral i documents familiars i aqui he pogut trobar-ne i confirmar-ne uns quants. Moltes gracies!

  Teniu alguna informacio mes de censos d’altres anys? Fa uns 20 anys vaig preguntar al capella de St Jaume i em va engegar a pastafang quan li vaig preguntar per consultar partides de baptisme antigues, em va dir “esta todo quemado en la guerra”. I un dels problemes que tenien a Sant Jaume es que moltes families no pujaven a registrar els nounats a Tortosa i per tant no consten al Registre Civil, es el cas de ma yaya els seus germans i el seu pare com a minim, que si que apareix en aquest post.

  Salut i molt agrait per aquesta iniciativa.
  Roger

  (escrit amb teclat sense accents ni c trencades)

  M'agrada

  1. Hola Roger, me n’alegro d’haver-te pogut ajudar encara que sigue només una mica. Desgraciadament, és cert que tota la documentació de la parròquia de Sant Jaume es va perdre a la guerra. Altres pobles com La Cava, Jesús i Maria o l’Aldea van tenir més sort i van aconseguir salvar-la. Per això he tret primer el cens de Sant Jaume, perquè pensava que era el poble que més ho necessitava. D’altra banda, cal dir que els capellans de les parròquies solen ser reticents a ensenyar la documentació que guarden, més encara a partir de la nova normativa de protecció de dades.

   Referent al que preguntes, t’he de dir que es conserva un padró d’habitants de 1881, però presenta un problema important: la població no està desglossada per partides sinó mesclada amb la de Tortosa i les altres barriades. Això ho complica molt. De totes maneres, intentaré a veure què es por fer. De moment, en relació a Sant Jaume, el que tenim és el padró de 1817, el cens de 1916, i també una extensa relació d’homes del poble de 1861, però no és un cens. També tinc una relació de deudors a Hisenda, de 1827, en la que apareixen una veintena de noms; de moment, res més. Si t’interessa, m’ho dius.

   Salut

   Jordi

   M'agrada

 2. Bon dia,

  Vaig una miqueta tard, a l’hora de llegir el post, però aquí estic. M’ha semblat molt interessant i la veritat he pogut “mig veure” possibles familiars directes. El meu pare sempre m’havia dit que no existia documentació de Sant Jaume, per poder tibar del fil i fer un arbre genealògic mig digne. La pregunta és que si hi ha una possible sospita sobre un nom o família, on haig de consultar per poder tenir més informació?

  Gràcies i felicitats pel post.

  Jordi

  M'agrada

  1. Hola Jordi, bona tarda,

   Els arxius parroquials de Sant Jaume es van perdre a la Guerra Civil. Això complica molt les coses. De totes maneres, el Registre Civil té dades des de la segona meitat del segle XIX. Este podria ser un camí per començar. Un altra possibilitat està a l’Arxiu de la Catedral. També a l’Arxiu Comarcal hi ha alguns censos de l’Enveja corresponents al segle XIX, però ara és complicat amb això de la Covid. Uns arxius estan tancats i els altres tenen un accès molt restringit. Jo, de tu, esperaria uns mesos.

   Vinga, mos parlem més endavant.

   Jordi

   M'agrada

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

A %d bloguers els agrada això: